Sangham Saranam Gachami - Cinematic Play at Rail Kalarang Organised by SCRMU/SC Divn